X
GO
Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada TEODOROVAC, općina Đurđenovac

Naziv projekta: Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada Teodorovac, općina Đurđenovac

Korisnik: Općina Đurđenovac

Cilj projekta: Cilj projekta sanacije odlagališta Teodorovac je spriječiti daljnje negativne učinke na okoliš uzrokovane odloženim otpadom te sanacija neuređenog, zatvorenog odlagališta sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata. 

 • Sanacijom odlagališta osigurava se:
 • zaštita podzemnih i površinskih voda,
 • zaštita tla, kvalitete zraka i ljudskog zdravlja,
 • zaštita životinjskog i biljnog svijeta od negativnih utjecaja odloženog otpada,
 • smanjenje rizika od pojave nesreća,
 • poboljšanje uvjeta za uzgoj poljoprivrednih kultura u neposrednoj okolici odlagališta,
 • povećanje krajobrazne vrijednosti područja.

Planirane aktivnosti:

Tehničko rješenje sanacije odlagališta Teodorovac predviđa izgradnju sljedećih dijelova odlagališta:

Tijelo saniranog odlagališta (sakupljanje, iskop i premještanje otpada i formiranje tijela odlagališta u obliku krnje piramide sa stranicama pokosa u nagibu 1:2.5  i prekrivanje otpada završnim prekrivnim sustavom),

 

 • Sustav za otplinjavanje (4 zdenca),
 • Sustav za sakupljanje oborinskih voda
 • Ograda i ulaz u odlagalište
 • Obodna makadamska prometnica (protupožarni put)
 • Krajobrazno uređenje odlagališta (zatravnjivanje, sadnja stablašica i grmlja u funkciji zelenog pojasa)

Zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta izvodi se na k.č.br.: 90, k.o. Đurđenovac, ukupne površine 15.271 m2 koja je u vlasništvu tvrtke Rad d.o.o. Đurđenovac za komunalne djelatnosti.

Krajobrazna revitalizacija saniranog prostora ozelenjavanjem autohtonim biljem - Kao najmjerljiviju društvenu korist, Općina je prepoznala buduću vrijednost saniranog prostora. Krajobraznom revitalizacijom saniranog prostora koja podrazumijeva ozelenjavanje autohtonim biljnim materijalom uz uklapanje u okolni krajobrazni kontekst doći će do povratka izgubljenog onečišćenog zemljišta, tj. funkcionalno održivog stanja prostora vraćenog na korištenje lokalnoj zajednici.

FZOEU i EU aktivno podržavaju i potiču krajobraznu revitalizaciju, kada ona predstavlja korist za zajednicu.

Općina Đurđenovac

Ulica grada Vukovara 1

31511 Đurđenovac

tel: 031 602 018

fax: 031 602 422

www.djurdjenovac.hr

Tomislav Majsterić, opcina-djurdjenovac@po.t-com.hr

Slike planiranog stanja
Ukupna vrijednost projekta i EU udio u financiranju projekta

Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 7.537.850,00 kn, od čega se ukupno prihvatljivi izdaci procjenjuju na 6.638.750,00 kn.

Dodijeljena su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu 5.642.937,50 kn, što čini 85% ukupno prihvatljivih izdataka

 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao Upravljačko tijelo nadležno za upravljanje Operativnim programom ''Zaštita okoliša'' i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Posredničko je tijelo razine 2 dodjeljuje bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda

Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira projekt iznosom 995.812,5 kn što čini 15% ukupno prihvatljivih izdataka.

Sanacija odlagališta neopasnog otpada Teodoravac provodi se putem tri ugovora:

1.       Ugovor o radovima, koje je ugovorila tvrtka EURCO d.d., Vinkovci

2.       Ugovor o nadzoru, koji je ugovoren s tvrtkom PRO-ING d.o.o., Našice

3.       Ugovor o tehničkoj pomoći i promidžbi, koji je ugovoren s tvrtkom VODODER d.o.o., Zagreb